Középkori templomok

Magyarország középkori templomai

Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors
Generic selectors
Teljesen egyező találatok
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Post Type Selectors

Középkori kolostorok Veszprém vármegyében III. Bazilissza apácák

Középkori kolostorok Veszprém vármegyében III.

Bazilissza apácák

A baziliták keleti, görög rítusú szerzetesek. Eredetük a 3-4. századi remetékre vezethetők vissza, akik pusztaságokban, a világtól elvonultan éltek. Első közösségüket Pakhomios egyiptomi szerzetes alapította 320 táján. Életformájukat Nagy Szent Vazul (Basileios) kaisareiai érsek szabályozta a 4. században. Ezen szabályzat érvényes ma is az ortodox szerzeteseknél. Magyar egyházi nevén Nagy Szent Vazul, másképp Cézáreai Bazil, görögösen Baszileiosz (görög betűkkel Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ógörögül Hagiosz Baszileiosz o Megasz, latinos névformája Basilius Magnus, középgörög névformája Vaszileiosz, innen a magyar név, Kaiszareia, Kappadókia, 329/330 – Kaiszareia, 379. január 1.) az egyházatyák egyik legjelentősebb képviselője, a keleti típusú keresztény szerzetesség egyik kialakítója volt. Egyike a 3 kappadókiai atyáknak.

A nevéhez kötött Nagy szerzetesi szabályzat 55 fejezetében rögzített, az aszketizmusnak és a folyamatos tanulásnak ötvözetéből összeálló, szabályok a mai napig meghatározzák a keleti szerzetesi közösségek, kolostorok életét. De Szent Benedek közvetítésével sok nyugati szerzetes rend életében is jelen vannak. Az Ortodox egyházak bizánci rítus szerinti szertartásának mai napig fontos része Szent Vazul liturgiája. 

Magyarországon a 11-13. században számos monostorban éltek baziliták. A bazilita rend női ágát alkotják a bazilisszák. Az Árpád-kori Magyarországon több ortodox apácamonostor volt, közülük legjelentősebb a veszprémvölgyi monostor. Egyesek az itteni bazilisszák munkájának tartják azt a miseruhát, amelyből később a koronázási palást lett.

Veszprémvölgy, Szűz Mária monostor

Szent István görög apácák számára alapította a veszprémvölgyi monostort. Mint az oklevél első részéből kiderül, azt az Istenanya tiszteletére létesítette, a következő indoklással: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Rendelem én, István, a keresztény, aki is egész Magyarország királya, létesítve, szervezve és berendezve a szentséges Istenanya veszprémi érseki monostorát, benne összegyűjtvén apácák seregét a magam s egyszersmind hitvesem, gyermekeim és egész Pannónia lelki üdvösségéért…”. A magyar történetírás máig tisztázatlan kérdése, hogy miért, milyen célból szervezte István a monostort, és kik voltak első lakói. Mivel a kérdésekre semmiféle forrás nem nyújt közvetlen bizonyítékot, így különböző elméletek születtek. Karácsonyi János és Hóman Bálint szerint a monostor Gizella királyné alapítványa volt és első lakói a hozzá közel álló német apácák voltak. Czebe Gyula szerint a monostor első apácái görögök és pedig dél-itáliai bazilita szerzetesnők voltak. Fehér Géza szerint Géza fejedelem Gavril-Radomir által feleségül vett, majd várandósan elkergetett lányának, így István nővérének alapította a király a monostort. Ennek falai között nevelkedett időközben megszületett fia, Deleán Péter. Melich János szerint az alapítás Géza fejedelem feleségének, Saroltnak köszönhető, aki a Konstantinápolyban megkeresztelkedett Gyula lányaként már kereszténynek született. István aztán bőkezűen támogatta a monostort, amelynek oklevele éppen Sarolt bizánci kereszténysége miatt görög nyelvű. Nagy valószínűséggel az igazsághoz legközelebb Horvát István elmélete áll. Ő a Margit-legenda ama tudósítására támaszkodik, mely szerint Szent Imre felesége bizánci hercegnő volt. Véleménye szerint az idegenbe szakadt hercegnő lehetett a monostor alapítás gondolatának szellemi szerzője. Az ő kívánságát teljesítette apósa, Szent István, amikor adománylevelében bőségesen gondoskodott a monostorról. Ráadásul a görög nyelvű oklevélben említett „gyermekeim” kifejezésbe Szent Imre jegyese, illetve felesége is beleérthető.

Veszprémvölgy fontos eseménye, hogy az 1180-as években a veszprémi püspök elvette a monostornak járó tizedet, amit csak 1210-ben adott vissza Róbert püspök az apácáknak. Időközben a rendházat lakói elhagyhatták. 1240-ben ugyanis a monostor a ciszterciek fennhatósága alá került, miután IV. Béla annak felvételét kérte a rendbe. A tatárjárást követően az apácák, úgy látszik, nagyobb építkezésbe fogtak. Egy ismeretlen keltezésű oklevélben ugyanis IV. Béla megparancsolta a bakonyi ispánnak, ne akadályozza őket abban, hogy az erdőkből fát hordjanak, amire a kolostor kijavítása és az egyház újraépítése miatt van szükségük. 1275-ben IV. Kun László újabb birtokadományban részesítette az apácákat, akiket jogaiktól és birtokaiktól megfosztottak, így szegénységük miatt szerzetesi életüket sem tudták méltóképpen élni. Az oklevél arra utalhat, hogy a püspök ismét megkérdőjelezte az apácák tizedszedési jogát, ugyanis tudjuk, hogy 1280-ban az esztergomi érsek a tizedek ügyében a veszprémi püspök ellen foglalt állást. Ezért készítették el az apácák 1290-95 között az 1109-es renováció egy újabb, betoldásokkal ellátott változatát is. 1317-ben az apácák több birtokukat is eladták, hogy a befolyt összegből a hálóterem tetejét kijavíttassák. A 14. század második felében a monostor nagyobb átépítésen ment keresztül. E hosszan elnyúló munkálatok egyik részeként 1387. május 5-én az apácák megállapodtak Konch mester muratorral, hogy egy év leforgása alatt új épületet emel számukra. Konch mester feladatai közé tartozott a korábbi kolostor harangtornyát beboltozni, és hogy a boltozatot kívülről bevakolja. A kőművesnek ezenkívül építenie kellett egy dél felé tartó, 34 rőf hosszú, 7 rőf széles kőépületet a régi kolostor oldalánál. Ennek alsó részén két helyiségnek kellett megépülnie, melyből a déli rész betegszobaként, a másik a kolostor oldalával érintkezően fűthető helyiségként került volna használatra. Ez utóbbiban kályha vagyis kemence építése volt a feladat, amelynek kőből vagy cserépből kellett készülnie. Az alsó helyiségek magasságát az apácák 6 és fél rőfben határozták meg, a felső ház magasságának a régi kolostorhoz kapcsolt káptalanterem magasságában kellett lennie, egy boltozat alatt kiváltva. E „felső házról” megtudhatjuk, hogy hálóteremként kívánták használni, mégpedig úgy, hogy az egyes apácák számára felosztandó legyen, boltozatát pedig, akár az említett harangtoronyét, megerősíteni és vakolnia kellett.

A veszprémvölgyi monostor történetét a közelgő török veszély zárta le. Az apácák az ellenség közeledtének hírére 1543-ban elhagyták a monostort és levéltárukkal együtt Körmendre menekültek. Amikor a törökök 1551-ben felvonultak Veszprém ostromára, a várostól nyugatra táboroztak le. Istvánffy szerint „A között a két hegy között van egy hosszas, kies kertektől és legelőktől övezett völgy. Ezt a lakosok Apátnő völgyének nevezik. Ezt a völgyet a török testőrkatonák elfoglalták.” 1627-ben a monostor romjai és a levéltár egyaránt a győri jezsuitákhoz kerültek. Később arról hallunk, hogy a veszprémi vár parancsnoksága elrendelte, hogy az egykori apácakolostor köveit a vár erősítéséhez használják fel. A jezsuiták 1646-ban ugyan tiltakoztak a bontás ellen, ám kérdéses, vajon volt-e ennek foganatja, azaz a várfalakban feltehetően ma is találhatók másodlagosan befalazott veszprémvölgyi kövek. A kolostorból származó faragványok többfelé is szétszóródhattak. Egyes vörösberényi ablakbéllet-darabokat a kutatás hagyományosan az apácakolostorhoz köt, hasonlóképp ahhoz az ablakszárkő-elemhez, melyet a veszprémi Szent László-kápolna felújításakor találtak. A jezsuiták csak 1744-ben láttak hozzá egy új templom építéséhez, amely sosem fejeződött be: amikorra ugyanis teljesen elkészült volna a templom, 1773-ben Mária Terézia a Habsburg-birodalom területén feloszlatta a jezsuita rendet. 1860-ban Rómer Flóris meglátogatta a romokat, és vázlatkönyvébe egy alaprajzot és egy nézeti rajzot készített.

Az 1930-as években a templom környezetében Rhé Gyula végzett feltárásokat, s az épületegyüttes egyik kései periódusát hozta felszínre. A romok konzerválására azóta sor került, ám rendszeres karbantartás hiányában a falak szétfagytak és pusztulásnak indultak. Az 1960-as években csak a jezsuita templom tetőszerkezetét állították helyre. 1996-ban fogalmazódott meg az igény a romterület rendezésére és a jezsuita templom helyreállítására, ehhez az anyagi feltételek 1998-ban teremtődtek meg. 1999-ben megkezdték az 1930-as években feltárt romok hitelesítő ásatását, s ezzel párhuzamosan szondázó feltárásba fogtak a jezsuita templom közvetlen környezetében. Megállapították, hogy a késő középkori templom a jezsuita templom alatt található. A barokk templom építésekor alapfalként használták fel a korábbi épület maradványait. Az eddig előkerült falak alapján valószínűsítik, hogy a monostor lakószárnya a templomtól D-re helyezkedett el. Pontos alaprajzát csak további feltárások során lehet meghatározni. Az 1930-as években feltárt romterület – az eddigi ásatási adatok alapján – nem korábbi a 14. század végénél-15. század elejénél. Nem zárható ki, hogy a romok részben vagy teljesen a Konch mester által 1387-ben emeltetett épületekhez tartoznak. Az épületegyüttes korai, Árpád-kori időszakáról egyelőre nem sokat tudunk. A jezsuita templom szentélyének alapfalában azonban olyan korábbi falszövetet azonosítottak, amely megelőzhette a késő középkori templomperiódust. Ez akár egy kora Árpádkori templom részlete is lehet. A műemlékegyüttes további sorsa szempontjából lényeges a kutatási program folytatása, e nélkül ugyanis megvalósíthatatlan a kolostor maradványainak helyreállítása úgy, hogy a nagyközönség számára is értelmezhető romokat mutassanak be.

Forrás:
Tamási Judit szerk.: Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltat, A millenniumi műemlékhelyreállítások lexikona (Budapest, 2000)
Topor István: Szerzetesek és szerzetesrendek Magyarországon 1.rész
Rainer Pál (szerk.): Veszprém megye egyházi élete a középkorban (Veszprém, 2009)
Fülöp András – Koppány András: A veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatása (1998-2002) In.: Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 2002/1. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója (Budapest, 2002)
Fotó: Nagy Szent Vazulnak, a templom védőszentjének képmása a bruggei Szent Vér-bazilika altemplomában

A Középkori templomok nevű weboldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és bemutassa azokat a Magyarország területén található középkori templomokat, templomromokat, melyek a történelem viharait túlélve mai napig megtekinthetők, látogathatók. A középkori templomok leírása a menü Középkori templomok oldaláról érhető el. 

Középkori templomok
Minden jog fenntartva! © 2021